Home

Management biotopů
s výskytem tetřívka obecného v oblasti Doupovských hor

Projekt podpořený z Norských fondů

Hlavní aktivity projektu


Ochrana ohroženého druhu (Tetřívka obecného) vytvářením vhodných stanovišť

Sledování úspěšnosti hnízdění a vývoje počtu jedinců na nově vytvořených lokalitách

Seznámení veřejnosti s výsledky prostřednictvím workshopů, schůzek a informačních materiálů

Aktuální informace

Na spravované lokalitě „vyrostlo“ na jaře téměř 500 stromků jeřábu ptačího. V liniové a skupinové výsadbě, opatené ochranou proti škodám zvěří, jsme obohatili skladbu vegetace o plodonosnou dřevinu, která je součástí jídelníčku tetřívka obecného.

Napište nám